c=========================================================================

   subroutine subwin(nz,z,p,t,wh,wo) 1
   parameter (mz=33)
   dimension z(*),p(*),t(*),wh(*),wo(*)       
   dimension z5(mz),p5(mz),t5(mz),wh5(mz),wo5(mz)
c                                    
c   model: subarctique winter mc clatchey               
c                                    
   data z5/
   &  0.,  1.,  2.,  3.,  4.,  5.,  6.,  7.,  8.,  
   &  9.,  10.,  11.,  12.,  13.,  14.,  15.,  16.,  17.,  
   &  18.,  19.,  20.,  21.,  22.,  23.,  24.,  25.,  30.,  
   &  35.,  40.,  45.,  50.,  70., 100./         
   data p5/
   & 1.013e+03,8.878e+02,7.775e+02,6.798e+02,5.932e+02,5.158e+02,   
   & 4.467e+02,3.853e+02,3.308e+02,2.829e+02,2.418e+02,2.067e+02,   
   & 1.766e+02,1.510e+02,1.291e+02,1.103e+02,9.431e+01,8.058e+01,   
   & 6.882e+01,5.875e+01,5.014e+01,4.277e+01,3.647e+01,3.109e+01,   
   & 2.649e+01,2.256e+01,1.020e+01,4.701e+00,2.243e+00,1.113e+00,   
   & 5.719e-01,4.016e-02,3.000e-04/             
   data t5/
   & 2.571e+02,2.591e+02,2.559e+02,2.527e+02,2.477e+02,2.409e+02,   
   & 2.341e+02,2.273e+02,2.206e+02,2.172e+02,2.172e+02,2.172e+02,   
   & 2.172e+02,2.172e+02,2.172e+02,2.172e+02,2.166e+02,2.160e+02,   
   & 2.154e+02,2.148e+02,2.141e+02,2.136e+02,2.130e+02,2.124e+02,   
   & 2.118e+02,2.112e+02,2.160e+02,2.222e+02,2.347e+02,2.470e+02,   
   & 2.593e+02,2.457e+02,2.100e+02/             
   data wh5/
   & 1.200e+00,1.200e+00,9.400e-01,6.800e-01,4.100e-01,2.000e-01,   
   & 9.800e-02,5.400e-02,1.100e-02,8.400e-03,5.500e-03,3.800e-03,   
   & 2.600e-03,1.800e-03,1.000e-03,7.600e-04,6.400e-04,5.600e-04,   
   & 5.000e-04,4.900e-04,4.500e-04,5.100e-04,5.100e-04,5.400e-04,   
   & 6.000e-04,6.700e-04,3.600e-04,1.100e-04,4.300e-05,1.900e-05,   
   & 6.300e-06,1.400e-07,1.000e-09/             
   data wo5/
   & 4.100e-05,4.100e-05,4.100e-05,4.300e-05,4.500e-05,4.700e-05,   
   & 4.900e-05,7.100e-05,9.000e-05,1.600e-04,2.400e-04,3.200e-04,   
   & 4.300e-04,4.700e-04,4.900e-04,5.600e-04,6.200e-04,6.200e-04,   
   & 6.200e-04,6.000e-04,5.600e-04,5.100e-04,4.700e-04,4.300e-04,   
   & 3.600e-04,3.200e-04,1.500e-04,9.200e-05,4.100e-05,1.300e-05,   
   & 4.300e-06,8.600e-08,4.300e-11/             
   do 1 i=1,mz                            
    z(i)=z5(i)                            
    p(i)=p5(i)                            
    t(i)=t5(i)                            
    wh(i)=wh5(i)                           
    wo(i)=wo5(i)                           
  1 continue       
   nz=mz                       
   return                              
   end