c=========================================================================

   subroutine tropic(nz,z,p,t,wh,wo) 1
   parameter (mz=33)
   dimension z(*),p(*),t(*),wh(*),wo(*)       
   dimension z1(mz),p1(mz),t1(mz),wh1(mz),wo1(mz)
c                                    
c   model: tropical mc'clatchey                    
c                                    
   data z1/
   &  0.,  1.,  2.,  3.,  4.,  5.,  6.,  7.,  8.,  
   &  9.,  10.,  11.,  12.,  13.,  14.,  15.,  16.,  17.,  
   &  18.,  19.,  20.,  21.,  22.,  23.,  24.,  25.,  30.,  
   &  35.,  40.,  45.,  50.,  70., 100./         
   data p1/
   & 1.013e+03,9.040e+02,8.050e+02,7.150e+02,6.330e+02,5.590e+02,   
   & 4.920e+02,4.320e+02,3.780e+02,3.290e+02,2.860e+02,2.470e+02,   
   & 2.130e+02,1.820e+02,1.560e+02,1.320e+02,1.110e+02,9.370e+01,   
   & 7.890e+01,6.660e+01,5.650e+01,4.800e+01,4.090e+01,3.500e+01,   
   & 3.000e+01,2.570e+01,1.220e+01,6.000e+00,3.050e+00,1.590e+00,   
   & 8.540e-01,5.790e-02,3.000e-04/             
   data t1/
   & 3.000e+02,2.940e+02,2.880e+02,2.840e+02,2.770e+02,2.700e+02,   
   & 2.640e+02,2.570e+02,2.500e+02,2.440e+02,2.370e+02,2.300e+02,   
   & 2.240e+02,2.170e+02,2.100e+02,2.040e+02,1.970e+02,1.950e+02,   
   & 1.990e+02,2.030e+02,2.070e+02,2.110e+02,2.150e+02,2.170e+02,   
   & 2.190e+02,2.210e+02,2.320e+02,2.430e+02,2.540e+02,2.650e+02,   
   & 2.700e+02,2.190e+02,2.100e+02/             
   data wh1/
   & 1.900e+01,1.300e+01,9.300e+00,4.700e+00,2.200e+00,1.500e+00,   
   & 8.500e-01,4.700e-01,2.500e-01,1.200e-01,5.000e-02,1.700e-02,   
   & 6.000e-03,1.800e-03,1.000e-03,7.600e-04,6.400e-04,5.600e-04,   
   & 5.000e-04,4.900e-04,4.500e-04,5.100e-04,5.100e-04,5.400e-04,   
   & 6.000e-04,6.700e-04,3.600e-04,1.100e-04,4.300e-05,1.900e-05,   
   & 6.300e-06,1.400e-07,1.000e-09/             
   data wo1/
   & 5.600e-05,5.600e-05,5.400e-05,5.100e-05,4.700e-05,4.500e-05,   
   & 4.300e-05,4.100e-05,3.900e-05,3.900e-05,3.900e-05,4.100e-05,   
   & 4.300e-05,4.500e-05,4.500e-05,4.700e-05,4.700e-05,6.900e-05,   
   & 9.000e-05,1.400e-04,1.900e-04,2.400e-04,2.800e-04,3.200e-04,   
   & 3.400e-04,3.400e-04,2.400e-04,9.200e-05,4.100e-05,1.300e-05,   
   & 4.300e-06,8.600e-08,4.300e-11/             
   do 1 i=1,mz                            
    z(i)=z1(i)                            
    p(i)=p1(i)                            
    t(i)=t1(i)                            
    wh(i)=wh1(i)                           
    wo(i)=wo1(i)                           
  1 continue 
   nz=mz                            
   return                              
   end